Q&A

Spørgsmål og svar
om manifestet

HVAD SKAL SMV'ERE MED MANIFESTET OG SAMFUNDSANSVAR?
Arbejdsgiverforeningen KA opfordrer alle små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) til holdning og handling: 1) skriv under på SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" som en forpligtelse på holdningerne om samfundsansvar og bæredygtighed, 2) udlev manifestets holdninger i handlinger ved at integrere bæredygtighed og samfundsansvar i forretningsstrategi, forretningsudvikling og kerneforretning overfor alle interessenter: ejerne, medarbejderne, kunderne, leverandørerne, samfundet og naturen.
HVORFOR SAMFUNDSANSVAR?
Små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) har altid været en del af og taget ansvar for samfundet. SMV'ere får værdi fra og skaber værdi til hinanden. Erhvervsliv og samfundsliv er forbundne og afhængige af hinanden. Dét ansvar og dén samfundskontrakt bæres traditionelt af klassiske dyder som anstændighed, hæderlighed og ordentlighed. Samfundssind. For mange er det også et spørgsmål om etik og moral. Stort set alle ser det som sund fornuft og ansvarlighed at være virksom og virksomhed for det fælles bedste. Vi skal behandle hinanden, naturen og samfundet ordentligt og ikke efterlade verden ringere, end vi overtog den. Det er en samfundskontrakt. Det er samfundsansvar.
HVORFOR ET MANIFEST?
Med SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" ønsker Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje at definere og fastlægge principperne for, hvordan små og mellemstore virksomheder er samfundsbevidste og samfundsansvarlige - og på den måde lever op til FNs Verdensmål samt de forventninger, samfundet med rette har til erhvervslivet. Det er KA's håb, at SMV-manifestet vil finde opbakning bredt blandt SMV'ere og dermed samle, inspirere, kvalificere og profilere SMV'ers værdifulde rolle i og ansvar for samfundet. Ord og holdninger skal omvendt leves ud i handling: Manifestet definerer holdninger, som skal udleves i handlinger i små og mellemstore virksomheder.
HVORDAN KOMMER SMV'ERE FRA HOLDNING TIL HANDLING?
KA ønsker at motivere, inspirere og kvalificere SMV'eres helt konkrete arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. I strategisk samarbejde med en række faglige aktører har KA udviklet en værktøjskasse med redskaber, der kan understøtte SMV'eres arbejder, herunder strategi for bæredygtighed, organisering, arbejde med Verdensmål, uddannelses- og opkvalificering, involvering af medarbejdere, partnerskaber mm.
HVORDAN FORSTÅR I BÆREDYGTIGHED?
I SMV-manifestet og KA's arbejde med samfundsansvar defineres bæredygtighed i tråd med Brundtland-rapportens (1987) forståelse og definition af bæredygtighed. Kort sagt: vi skal dække vores behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare. I SMV-manifestet og KA's arbejde med samfundsansvar betones endvidere en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. I øvrigt ligesom FN og Verdensmålene. Bæredygtighed kan ikke begrænses til kun at handle om fx miljø og klima eller økonomi. I livet såvel som i erhvervslivet hænger de afgørende livsforhold sammen: mennesker, økonomien, samfundet og naturen. Den langsigtede bæredygtighed sikres kun med overskud og en god bundlinje på alle områderne.
KAN ALLE SMV'ERE TILSLUTTE SIG MANIFESTET?
Alle SMV'ere kan tilslutte sig SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste". Se hjemmesiden smvmanifest.dk. Manifestet er udviklet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje sammen med fageksperter, men alle SMV'ere kan, uanset om de er medlem af KA eller ej, tilslutte sig manifestet og bruge den viden, inspiration og de redskaber for bæredygtighed, som KA stiller til rådighed på smvmanifest.dk
HVORFOR SKAL SMV'ERE HAVE DERES EGET SMV-MANIFEST?
Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder (SMV'ere). SMV'ernes størrelse giver dem både nogle begrænsninger og muligheder, som gør det relevant at tilpasse ansvar, opgaver og fx verdensmål til SMV'ernes verden og virkelighed. En tømmermester, en landmand, en mindre fabrik, en lokal plejevirksomhed eller en lille videns- og servicevirksomhed har en særlig forståelse for, forankring i og forpligtelse overfor deres lokalsamfund. Det professionelle, personlige og private fylder mere sammen. Arbejdstid og fritid hænger mere sammen. Det giver SMV'ere en unik rolle og position i deres samfund. Omvendt har de fleste SMV'ere ikke ressourcer til fx at have en fuldtids bæredygtighedsmedarbejder, tid til at tage en uddannelse i bæredygtighed eller mulighed for at bruge 3 måneder på at udvikle en bæredygtighedsstrategi. Samfundsansvaret og bæredygtigheden i SMV'ere skal derfor tilpasses SMV'erens verden og virkelighed.
ER SAMFUNDSANSVAR VELGØRENHED?
Er samfundsansvar forretning eller filantropi? Godt købmandsskab eller godgørenhed? En virksomhed kan ud fra et godt hjerte støtte velgørenhed (filantropi og humanitært arbejde). Det er beundringsværdigt - og det kan samtidigt være god branding. Virksomhedens egen bæredygtighed kræver omvendt, at det tænkes og arbejdes ind i forretningsstrategien og kerneforretningen.
ER SAMFUNDSANSVAR EN DEL AF ELLER ET VEDHÆNG PÅ FORRETNINGEN?
Hvis virksomheden tænker og arbejder bæredygtighed ind i forretningsstrategien og kerneforretningen, bidrager det til bundlinjen for både mennesker, økonomien, samfundet og naturen. Eksempelvis kan en elektriker fint optimere eget elforbrug med energibesparelser, men hvis han integrerer energibesparelser i hans forretningskoncept og -salg af produkter og service til hundredvis af kunder, giver det større effekt og er virksomt for det fælles bedste. Når virksomheder på den måde justerer, innoverer og investerer deres økonomiske, kulturelle og sociale kapital i ansvarlighed og bæredygtighed i kerneforretningen (som elektrikeren), styrker det både bundlinjen for mennesker, økonomien, samfundet og naturen.
HVORFOR VERDENSMÅL?
FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 som et svar på jordens økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Verdens 193 lande blev enige om 17 Verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling og en bæredygtig fremtid. Verdensmålene definerer globale prioriteter frem mod 2030 og ønsket er, at alle trækker et læs, ikke mindst virksomheder, som spiller en central rolle i opfyldelsen af målene. Verdensmålene er ikke perfekte, men det er verdens bedste bud på et fællesskab om at passe på og forbedre verden; et globalt sæt af mål, en fælles reference, et fælles koncept, et fælles sprog og et fælles ansvar.
HVORFOR VIRKER NOGLE MÅL MÅSKE IRRELEVANTE MED DANSKE ØJNE?
FNs Verdensmål er fælles for alle i verden og forsøger at rumme alle de livsforhold, der er skal være på plads og bæredygtige for det gode liv og samfundsliv. Danmark er et af verdens mest privilegerede lande, så meget af den fred, det demokrati og den velstand, retsstat og velfærd, som de fleste på Jorden stadig savner og drømmer om, har vi allerede etableret i Danmark. Vi anser det måske endda som en selvfølge. Alle målene er dog stadig relevante og kan ikke tages for givet. Ligestilling og sundhed er eksempelvis en fælles kamp for mennesker og virksomheder i både Kerteminde og Congo, omend på forskellige måder og planer. Og alle målene er universelle på den måde, at vi alle uanset livssituation stadig må kæmpe for og forbedre de grundlæggende livs- og samfundsvilkår.
KOSTER DET IKKE EN MASSE TID OG PENGE AT VÆRE BÆREDYGTIG?
Alle virksomheder investerer løbende tid, penge og ressourcer i udviklingen af forretningskoncepter, arbejdspladsen, medarbejdere, partnerskaber, produkter og processer. Den strategiske bæredygtighed, der løfter forretningsstrategien og kerneforretningen ved for eksempel at minimere forbrug og maksimere trivslen hos ansatte, lønner sig i længden. God bæredygtighed og bundlinje kan og skal gå hånd i hånd på den lange bane.
HVORFOR ENDER MANGE MED SAMME VERDENSMÅL?
I Danmark, som er et af verdens rigste og fredeligste lande, kan det måske være svært som virksomhed at identificere sig med Verdensmål om sult, fattigdom og krig. Verdensmål om ligestilling mellem kønnene, miljø- og klimabeskyttelse og anstændige arbejdsvilkår falder måske danske virksomheder nærmere. Arbejdsgiverforeningen KA oplever dog, at alle virksomheder pludselig ser deres klare og konkrete rolle og bidrag til alle Verdensmål i en eller anden udstrækning, på en eller anden måde, direkte eller indirekte, når de først begynder at arbejde med dem. Særligt, når de fordyber sig i de 169 delmål.
ER SAMFUNDSANSVAR OG VERDENSMÅL IKKE KUN FOR STORE VIRKSOMHEDER?
De 17 Verdensmål og 169 delmål er en opgave og et ansvar for alle; personer, familier, stater, markeder og civilsamfundet. Alle, der er en del af samfundet, spiller en vigtig rolle i og for samfundets udvikling og bæredygtighed. SMV'ernes størrelse giver dem både nogle særlige begrænsninger og muligheder for samfundsansvar. De fleste SMV'ere har ikke ressourcer til fx at have en fuldtids bæredygtighedsmedarbejder, tid til at tage en uddannelse i bæredygtighed eller mulighed for at bruge 3 måneder på at udvikle en bæredygtighedsstrategi. Til gengæld har mange SMV'ere en særlig forståelse for, forankring i og forpligtelse overfor deres lokalsamfund. Det giver SMV'ere en unik rolle og position i deres samfund. Samfundsansvaret og bæredygtigheden i SMV'ere skal derfor realistisk og konkret tilpasses SMV'erens verden og virkelighed - så også SMV'ere fortsat tager ansvar for de samfund, de er en del af.
HVEM HAR SKREVET OG SIKRET KVALITETEN AF MANIFESTET OG ARBEJDET?
KA og KA Pleje har arbejdet på at sikre kvaliteten af SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" igennem en række initiativer: en masteruddannelse i Verdensmål, en faglig ekspert- og følgegruppe, desktop research af feltet, dialog med Erhvervsstyrelsen, samarbejde med centrale aktører samt en stor spørgeskemaundersøgelse af SMV´eres samfundsansvar og bæredygtighed i samarbejde med CBS Sustainability og CSR.dk. Arbejdet har under ledelse af KAs direktør Karsten Høgild haft tilknyttet markedsføringsbureauet Brandstifter samt forfatter og ledelseskonsulent Jonas Norgaard Mortensen.
HVEM ER KA & KA PLEJE?

KA og KA Pleje er arbejdsgiverforening for 1200 små og mellemstore virksomheder. Siden oprettelsen i 1899 har KA’s formål været at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt medvirke til et gensidigt positivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. KA indgår blandt andet kollektive overenskomster, varetager medlemmernes interesser, løser konflikter og samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer og det politiske system.

Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje's 1200 medlemsvirksomheder arbejde fokuserer i disse år på små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) samfundsansvar ud fra FNs Verdensmål for bæredygtighed. Et ansvar, der omfatter og ifølge KA skal være bæredygtigt for både mennesker, natur, økonomien, ejerne, leverandører og samfundet.

I KA's arbejde med samfundsansvar indgår blandt andet en masteruddannelse i Verdensmål, en faglig ekspertgruppe, en undersøgelse af SMV´ers samfundsansvar i samarbejde med CBS og CSR.dk, udviklingen af et SMV-manifest om samfundsansvar, uddannelses- og arrangementstilbud til medlemmer, redskaber til samfundsansvar og bæredygtighed i praksis og en hjemmeside med viden, inspiration og ressourcer.

HVORFOR TAGER KA FØRST ANSVAR NU?

Igennem hele KA's historie har arbejdsgiverforeningens arbejde for små og mellemstore virksomheders liv været drevet af grundlæggende værdier om ansvar for samfundet, respekt for menneskeværd og omsorg for de svage. Igennem historien har de konkrete udfordringer, muligheder og kampe varieret, men værdierne og visionen har været den samme.

STÅR ALLE KA'S 1200 MEDLEMMER BAG MANIFESTET?

Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje vedtog manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" på KA's generalforsamling den 27. august 2021. På den måde er manifestet demokratisk vedtaget af arbejdsgiverforeningen og medlemmerne. Om hver enkelt af de 1200 medlemsvirksomheder tilslutter sig og underskriver manifestet, er en beslutning, de træffer selv.

SKAL SMV'ERE CERTIFICERES I MANIFESTET?
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje har besluttet ikke at udvikle og udrulle en certificering af manifestet, bæredygtighed, samfundsansvar, verdensmål mm. SMV'eres bæredygtighed og samfundsansvar overfor alle interessenter reguleres og kontrolleres bedst af erhvervs- og virksomhedslove under relevante offentlige myndigheder. KA's rolle som arbejdsgiverforenings er at mobilisere og motivere med frihed, fællesskab, inspiration, hjælp, kvalificering og udvikling.
GØR FLOTTE ORD OG HØJE IDEALER JER IKKE SÅRBAR FOR KRITIK?
Arbejdsgiverforeningen KA har truffet et bevidst valg om at vove sig på vej, vise vej og tage ansvar. KA forpligter sig på stærke værdier og høje idealer samtidigt med, at arbejdsgiverforeningen erkender og er åbne om mulige historiske svigt, begrænsede evner og løbende svagheder. Arbejdsgiverforeningen KA siger ærligt: "Vi er ikke perfekte. Vi er på vej. Og på vores vej vil vi gerne forsøge efter bedste evne at tage ansvar for de værdier, visioner og principper manifestet rummer."
SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk